Informace o projektu

Název projektu: Praktická škola řízení mléčné farmy – vzdělávání odborníků v prvovýrobě mléka


Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/04.0058


Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Číslo operačního programu:CZ.1.07


Název prioritní osy: Další vzdělávání


Číslo prioritní osy: 7.3


Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání


Číslo oblasti podpory: 7.3.2


Realizátor projektu: MILKPROGRES – poradenství s.r.o.,78401Červenka242


IČ: 26870550, DIČ: CZ26870550


Zahájení projektu:1. 8. 2013


Zahájení pilotního vzdělávacího kursu: listopad 2013


Ukončení projektu: 31. 12. 2014


Kontakty na projektový tým:


Manažer projektu: Mgr. Iva Novotná, mobil: 602 762 718, e-mail: iva.novotna@milkprogres.cz


Odborný garant:MVDr.Osička Václav, mobil: 602 736 037, e-mail: vaclav.osicka@milkprogres.cz


Finanční manažer: Ing. Jan Řezáč, mobil: 724 576 008, e-mail: jrezac1@gmail.com


Zkušenosti společnosti v oblasti vzdělávání


MILKPROGRES se účastnil projektů v oblasti vzdělávání, především zemědělskýchodborníků v oblasti prvovýroby mléka. Vzdělávání se uskutečňovalo v těchto oborech: kompletní poradenství vchovu skotu, bilance krmivové základny, řešení konzervace objemných krmiv, sestavování krmných dávek, návrhreceptur minerálních doplňků, komplexní řešení problémů reprodukce, antimastitidní programy a další oblasti.Společnost má akreditaci v oblasti poradenství v živočišné výrobě od Ministerstva zemědělství ČR.


MILKPROGRES má bohaté zkušenosti s cílovou skupinou. Již od svého založení pořádal množství seminářů a kurzů narůzná témata, která se úzce dotýkají náplně tohoto projektu.Pravidelně pro cílovou skupinu uskutečňuje tyto kurzy: Jak zvládnout výrobu mléka v době ekonomické krize,Konzervace krmiv, Reprodukce skotu. MILKPROGRES má s cílovou skupinou každodenní vazbu, neboť kromě vzdělávání provádí v cílové skupině i poradenstvía každodenně navštěvuje mléčné farmy v oblasti Olomouckého kraje.


Popis projektu


Cíle projektu


Hlavním cílem projektu je rozšířit, doplnit a rozvinout vědomosti, dovednosti a kompetence při řízení mléčnýchfarem v Olomouckém kraji. Na základě dlouhodobého provádění poradenské činnosti v oblasti výroby mlékajsme vytipovali soubor nejzávažnějších nedostatků ve znalostech a dovednostech středně technickýchpracovníků v prvovýrobě mléka v Olomouckém kraji. Na základě pilotního kurzu vznikne metodika vzdělávánícílové skupiny (hlavní a faremní zootechnici). Kromě vzdělávání a potírání nejzávažnějších nedostatků sesoustředíme i na nové aspekty v řízení mléčných farem.


Projekt nabízí těmto pracovníkům metodické rady i možnost konzultací při zavádění nových postupů při řízenímléčné farmy. Jedná se především o teoretické vzdělávání s praktickou přípravou, kde si cílová skupina vyzkoušíteoretické znalosti.Rovný přístup ke všem účastníkům je samozřejmostí. V případě neporozumění zvolí lektoři individuální principvzdělávání a úzká spolupráce mezi lektory a manažerským týmem projektu je také samozřejmostí.


Hlavní vzdělávací program projektu je rozdělen na tyto segmenty:


 1. ekonomika výroby mléka


 1. optimalizace tržeb
 2. struktura výdajů (rozhodující výdaje a jejich hodnocení)
 3. nástroje ke sledování a vyhodnocování ekonomiky


 1. odchov telat
 2. odchov jalovic
 3. porod a zvládnutí přechodového období dojnice
 4. výroba a konzervace krmiv
 5. funkční úprava paznehtů
 6. fyziologické dojení
 7. prevence a léčba mastitid
 8. řízená reprodukce, reprodukční protokoly
 9. ekonomicky závažná onemocnění zvířat v chovech mléčného skotu, jejich prevence a racionální léčba
 10. zpracování dat z farmy pro využití při zefektivňování výroby mléka a řízení chovu
 11. správný monitoring signálů zvířat o jejich pohodě/nepohodě a jejich využití pro zlepšování welfare– efektivnínástroj pro zlepšení produkčních ukazatelů a zvýšení kvality produkovaných potravin


Pro dosažení cíle bude vytvořen zcela nový vzdělávací program zaměřený právě na tuto cílovou skupinu.


Zdůvodnění potřebnosti


V rámci přípravy projektové žádosti jsme provedli průzkum a analýzu potřebnosti projektu s tématem řízenímléčné farmy. Průzkum byl proveden s důrazem na nutnost posouzení dalšího vzdělávání nad rámec základníhovzdělávání a analýzu dostupných produktů na trhu Olomouckého kraje. V rámci analýzy bylo prostudovánomnožství materiálů, a to z oblasti prvovýroby mléka či z oblasti metodologie vzdělávání pracovníků v prvovýroběmléka.


Již z výsledku analýzy cílové skupiny v Olomouckém kraji lze usoudit, že prostor pro vzdělávání v této oblasti jeznačný a tím, že je samozřejmě nutný zájem cílové skupiny, který byl prokázán v našem šetření (konkrétnívýsledky viz nepovinná příloha). V rámci tohoto průzkumu byl náš cíl stanovit i priority pro zařazení jednotlivýchtematických celků pro tvorbu modulů vzdělávacího programu. Na základě uvedené potřebnosti budemezařazovat priority jednotlivým tématům vzdělávacího programu s tím, že to nebude samozřejmě jediné kritérium,podle kterého budeme postupovat. Do značné míry budeme vycházet i z naší odborné a praktické zkušenosti tak,aby vzdělávací program nepostrádal komplexnost, a aby odpovídal nejnovějším trendům v této oblasti, přičemžpodle mnoha článků a odborných diskuzí k tomuto tématu je naprosto nezbytné dnes pro střední pracovníkymléčných farem v Olomouckém kraji.


Chov skotu má na Hané velkou tradici, jedná se o tradiční lokalitu, ale tvrdé ekonomické podmínky dnes dohnalizemědělce k poklesu stavu dojnic a úpadku tohoto odvětví. Naším cílem je více propagovat tento druhchovatelství v Olomouckém kraji.


U lektorů je očekávána vysoká úroveň teoretických znalostí i praktických lektorských dovedností, mezi které sezahrnují didaktické dovednosti, znalost psychologie osobnosti, motivační, organizační, komunikační schopnosti adalší.


Popis cílové skupiny


Při přípravě projektové žádosti byl proveden průzkum a analýzy pro stanovení skupiny cílových klientů.Vzdělávací program bude pro všechny pracovní pozice v oblasti mléčných farem. Stanovená cílová skupinahlavních a faremních zootechniků Olomouckého kraje. V rámci náplně vzdělávání je brán zřetel na specificképožadavky této cílové skupiny – především jasné spojení teoretického vzdělávání a praktické přípravy.Do projektu zapojíme 16 uchazečů, které jsme již oslovili na základě našeho průzkumu, který jsme provedli vednech 11.-13. října 2012 na mléčných farmách v Olomouckém kraji. Průzkumu se účastnilo 40 farmářů afarmářek, kteří tvoří podstatnou část této cílové skupiny v Olomouckém kraji. Předpokládáme, že 90 % z nich úspěšněabsolvuje vzdělávací program (podmínkou je 80% účast a prokázání získaných znalostí a dovedností kjednotlivým vzdělávacím modulům).


Zapojení a motivace cílové skupiny


Příslušníci cílové skupiny budou do projektu zapojeni ve stadiu přípravy studijních materiálů. Zootechnicimléčných farem budou osloveni, aby se zapojili do hodnocení stávajících studijních a výukových materiálů astudijních plánů, toto hodnocení kvality bude zpětně vyhodnocováno odborným garantem projektu. Motivací pro cílovouskupinu bude především fakt, že inovované postupy při řízení mléčných farem budou vytvořeny dle požadavkůzákona a také dle potřeb trhu. Tito uchazeči tak budou motivováni možností získat kvalitní znalosti a zkušenosti,které jim budou v budoucím životě významnou výhodou.


Dále budou účastníci vzdělávacího programu motivování vysokou kvalitou lektorů. Vysoce bude ceněna imožnost vzájemného předávání zkušeností a možnosti profesního zdokonalení.Cílová skupina bude motivována i možností profesního růstu v zaměstnání a možností širšího uplatnění na trhupráce.


Přínos pro cílovou skupinu


 1. Vytvořená nabídka umožní zavést určitý systém přípravy pracovníků v oblasti přípravy a postupů v řízení mléčnéfarmy.
 2. Vytvoření nového vzdělávacího modulu bude odbornou veřejností vítáno. Umožní výrazné zlepšení oborumanagementu mléčné farmy. Výstupem projektu budou zdokonalení pracovníci té nejdůležitější složky farem: zootechnici.
 3. Dalším přínosem je možnost získat potřebné informace, odpovědi na otázky položené specialistům v oblastiřízení mléčných farem.
 4. Udělené osvědčení o absolvování pilotního kurzu navíc umožní konkurenceschopnost na trhu práce.
 5. Projekt navazuje na národní soustavu kvalifikací, především na kvalifikaci 41-51-H Zemědělec-farmář a 41-044-H Chovatel a ošetřovatel skotu.


Přidanou hodnotou projektu je zejména:


 1. ucelený program
 2. unikátní nabídka, která na trhu chybí
 3. využití zkušeností nejlepších odborníků v oboru
 4. sdílení příkladů dobré praxe v cílové skupině


Podporované aktivity


Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávánídospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.


Klíčová aktivita 01:Příprava vzdělávacích modulů (zpracování obsahu vzdělávacíhoprogramu), tvorba metodických a výukových materiálu


Cílem klíčové aktivity je vytvoření nového vzdělávacího programu. Po zahájení projektu bude realizován úvodníworkshop s lektory – konzultanty, jehož cílem je seznámení všech zúčastněných s cíli projekty, plánovanýmipostupy, úkoly jednotlivých účastníků a časovým harmonogramem.


Součástí aktivity jsou tyto činnosti:


 1. příprava a realizace úvodního workshopu
 2. přípravu obsahu vzdělávacího programu
 3. tvorba metodického materiálu pro lektory
 4. tvorba a vydání studijního materiálu pro účastníky
 5. nastavení hodnotících kritérií pro potřeby evaluace projektu: metodických a studijních textů
 6. korektura a oponentura vytvořeného studijního a metodického materiálů a jejich vytištění a distribuce
 7. výběr a oslovení cílové skupiny vytipované na základě dotazníkového šetření v rámci vstupní analýzy


Výstupem aktivity je:


 1. nově vytvořený vzdělávací program
 2. studijní materiály pro účastníky projektu
 3. úvodní workshop s lektory (seznámení s cíli projektu, nastavení hodnotících kritérií pro evaluaci projektu atvorbu metodiky vzdělávání)


Klíčová aktivita 02:Pilotní ověření vzdělávacího programu (realizace vzdělávacích kurzů)


Cílem této aktivity je realizovat pilotní vzdělávací cyklus. V této aktivitě bude realizováno vzdělávání a na základě zpětnýchvazeb od účastníků, hodnocení odborného garanta a výstupů evaluačního workshopu bude obsah vzděláváníupraven, popřípadě doplněn.Konkrétní náplň vzdělávacího cyklu bude vytvořena odbornými lektory. Účastníci absolvují prezenční formu studia s možností komunikace s lektory a přípravou na závěrečný test.Vzdělávání proběhne v pronajatém zařízení, účastníci budou mít možnost neformální výměny zkušeností mimovlastní vzdělávání.


Výstupem aktivity je:


 1. 16 proškolených účastníků
 2. závěrečné testy všech účastníků
 3. zpětné vazby a hodnocení pro evaluaci projektu


Klíčová aktivita03: Vyhodnocení a tvorba finálních vzdělávacích dokumentů


Pilotní ověření vytvořeného vzdělávacího cyklu bude vyhodnoceno po realizaci. Podkladem pro hodnocení kurzůbudou:


 1. poznatky lektorů získané účastí na pilotním ověření
 2. výsledky testů uskutečněných v rámci pilotního ověření kurzů
 3. dotazníky zpracované účastníky kurzů
 4. výstupy evaluačního workshopu.


Cílem evaluačního workshopu je odpověď na následující otázky:


 1. zda byly probíhající aktivity v souladu s plánovanými aktivitami
 2. zda byl harmonogram projektu dodržen
 3. zda aktivity odpovídaly potřebám cílové skupiny
 4. možnost zlepšení řízení projektu
 5. zda-li je potřeba rozšířit, změnit nebo zrušit nějaké vzdělávací moduly
 6. zjištění míry dosažených cílů
 7. udržitelnost projektu i po skončení finanční podpory
 8. zkušenosti s neplánovanými jevy


V rámci aktivity bude zpracována žádost o akreditaci vzdělávacího programu.


Výstupem aktivity je:


 1. manuály, hodnocení projektu, příklady dobré praxe
 2. inovovaný vzdělávací program a kompletní vzdělávací materiály
 3. akreditace vzdělávacího programu
 4. realizované dva workshopy (evaluační a závěrečný)


Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF:


Po ukončení realizace projektu bude na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR žádáno o akreditacivzdělávacích programů, dále bude vzdělávací program zařazen do vzdělávací nabídky Milkprogres-poradenstvís.r.o. a nabízen ve všech krajích České republiky a na náklady žadatele minimálně jednou inovován dle aktuálnísituace na trhu práce. Tím bude nejen rozšířena nabídka dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji, ale i v celéČeské republice.V rámci udržitelnosti budou kurzy zpoplatněny v rozsahu, který bude pokrývat pouze náklady nalektory a nájem školících místností. Součástí kalkulace ceny nabízeného kurzu nebudou náklady spojené svytvořením obsahu kurzu a studijních materiálů, protože ty budou již uhrazeny při realizaci tohoto projektu.


Protože vzdělávací programy budou akreditovány, čímž budou započítávány absolventům z řad odbornéveřejnosti jako další vzdělávání, tak na základě provedené analýzy a údajů z území Olomouckého kraje předpokládáme dostatečný zájem ze strany cílové skupiny i po ukončení jeho financování z Evropskéhosociálního fondu. Další zájemce o absolvování nabízeného kurzu lze předpokládat i z řad odborné veřejnostizejména z ostatních krajů ČR. Vzdělávací program bude přístupný i těmto zájemcům z ostatních krajů Českérepubliky.Výstupy projektu budou udrženy minimálně po tři roky ode dne ukončení projektu. Nově vytvořený vzdělávacíprogram bude realizován dvakrát po dobu udržitelnosti.← Zpátky